Τρέχουσες Τιμές Συντελεστών
 

ΕΤΑ - Ενιαία Τιμή Αφετηρίας για Εισφορές

Η Τιμή Αφετηρίας από 25/1/2012 αναπροσαρμόζεται σε:  0.06*750€ = 45 €
(βλ. ΦΕΚΒ56_25.01.2012)

ΕΤΑ - Ενιαία Τιμή Αφετηρίας για Αμοιβές

η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας από 25.01.2012 αναπροσαρμόζεται σε: 0.15*750€ = 112.5 €
(βλ. ΦΕΚΒ56_25.01.2012)
(δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα του ΤΕΕ - Η ισχύουσα τιμή είναι 118 €)

Συντελεστές λ και λ'

Για το Α' τρίμηνο του 2012 είναι: λ = λ' = 0,23368 €
*Οι τιμές των λ & λ' ισχύουν απ' την ημέρα κοινοποίησής τους σε κάθε Πολεοδομία.
Όλες οι τιμές του συντελεστή λ διαχρονικά από το 1974

Συντελεστές I.K.A.

Οι συντελεστές Ι.Κ.Α. είναι:  
Μέσο Ημερομίσθιο: ΜΗ = 26,18 €
Τεκμαρτό Ημερομίσθιο: TH = 29,39 €
*Απόφαση Φ21/2930/10-11-92 (ΦΕΚ 686/β/1992) Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων & ΥΠΕΧΩΔΕ: Εγκ.2/93:
Το ποσόν της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο (Τ.Η.) της 22ας ασφαλιστικής κλάσης και αν το σύνολο των οφειλομένων εισφορών είναι μέχρι το διπλάσιο αυτής, προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου.

 

Ποσοστά εισφορών

  Μέχρι 31/08/2012 Μέχρι 30/06/2014 Μέχρι 30/06/2016 Από 01/07/2016
Εισφορά Εργοδότη Ι.Κ.Α. 65,891% 64,515 % 60,890 % 61,515 %
Εισφοράς Ασφαλισμένου: 19,95% 19,95% 18,95% 19,45%
Άθροισμα Εισφορών 85,841 84,465 79,84 80,965
Εισφοράς Ασφαλισμένου: 1% 1% 1% 1%

 

Μέσες Τιμές Ζώνης περιφερειακών διαμερισμάτων (μΤΖ)

Οι τρέχουσες μέσες τιμές ζώνης (μΤΖ) των διαφόρων περιφερειακών διαμερισμάτων, όπως ισχύουν για το Ε.Κ.Κ.Ο., φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΗΣ

Μέση Τιμής Ζώνης

α/α
Περιφέρεια
25/6/2001(1)

3.4.2006(2)

5.6.2007(3)

Δρχ

1.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 181.000 531,18 696,50 872,75
2.
Κεντρικής Μακεδονίας 224.000 657,37 861,32 1039,32
3.
Δυτικής Μακεδονίας 120.000 352,16 439,23 497,96
4.
Ηπείρου 171.000 501,83 659,71 726,98
5.
Θεσσαλίας 186.000 545,85 692,35 772,80
6.
Ιονίων Νήσων 309.000 906,82 1123,67 1367,07
7.
Δυτικής Ελλάδας 192.000 563,46 726,85 842,62
8.
Στερεάς Ελλάδας 168.000 493,03 632,85 739,71
9.
Αττικής
Α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς Ι. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών
375.000 1100,51 1416,39 1720,25
Β. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς ΙΙ. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς 318.000 933,24 1187,98 1430,95
Γ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 341.000 1000,73 1270,40 1554,19
Δ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής 175.000 513,57 685,05 785,29
10.
Πελοποννήσου 177.000 519,44 664,32 780,04
11.
Βορείου Αιγαίου 221.000 648,57 855,79 999,48
12.
Νοτίου Αιγαίου 228.000 669,11 914,31 1068,76
13.
Κρήτης 177.000 519,44 657,63 737,65

(1) Οι παραπάνω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, από 25/6/2001.

(2) Οι μέσες τιμές ζώνης σύμφωνα με την απόφαση Αρ.Πρ 1028252/549/Α0012/17.03.06 για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από 3.4.2006 και μετά.

(3) Οι μέσες τιμές ζώνης σύμφωνα με την απόφαση για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από 5.6.2007 και μετά.

Τιμές κόστους εκκίνησης (ΚΕ) για τον υπολογισμό Ε.Κ.Κ.Ο.

Από 8/4/2008 οι τιμές κόστους εκκίνησης (ΚΕ) για τον υπολογισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.) διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία
Εντύπου
Περιγραφή
Κ.Ε. (€) / m²
Μέχρι 8.4.2008 Από 8.4.2008
α Κτίρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών) 205,00 400,00
β Μονοκατοικίες 264,00 460,00
γ Κτίρια γραφείων , καταστημάτων - εμπορικά κέντρα 190,00 360,00
δ Σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανικά/ βιοτεχνικά κτίρια 132,00 280,00
ε Γεωργικά και κτην/κά κτίρια – αποθήκες 102,00 200,00
στ Ξενοδοχεία – νοσηλευτήρια 234,00 650,00
ζ Εκπαιδευτήρια 146,00 350,00
η Μουσεία – κλπ.. κτίρια όχι προηγούμενης κατηγορίας 176,00 500,00

Αλλαγή τιμών στο Πρόγραμμα

Οι παραπάνω τιμές αλλάζουν από τις αντίστοιχες σελίδες προσαρμογής του Αμοιβές. Για να διατηρηθούν μόνιμα οι νέες τιμές για κάθε νέο έργο, θα πρέπει να καταχωρηθούν τοπικά από την αντίστοιχη σελίδα.
Προσοχή: Παλαιότερες μελέτες δεν επηρεάζονται με τον τρόπο αυτό, καθώς διατηρούν τις τιμές των συντελεστών με τις οποίες δημιουργήθηκαν. Για να αλλάξετε τις τιμές σε υπάρχουσες μελέτες ακολουθείστε την ίδια διαδικασία αφού προηγουμένως "ανοίξετε" την υπ' όψιν μελέτη. Στη συνέχεια σώστε ξανά το αρχείο στο δίσκο.