Κατασκευαστικά Σχέδια
Κατασκευαστικά Σχέδια

Εμφάνιση Κατασκευαστικών Σχεδίων

Τα κατασκευαστικά σχέδια που παράγονται από το πρόγραμμα, εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας, είτε σε επίπεδο στάθμης, είτε σε επίπεδο συνολικού κτιρίου, για καλύτερη εποπτεία από τον χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των σχεδίων από την εφαρμογή αλλά και εξαγωγής τους σε τύπο αρχείου DWG ή DXF.

Τοποθέτησης Οπλισμού Δοκών

Δίνεται η δυνατότητα προελέγχου του οπλισμού των δοκών, όπου σε περίπτωση ανεπαρκών διαστάσεων επισημαίνεται στην οθόνη ο λόγος της ανεπάρκειας, επιτρέποντας στο μελετητή να τροποποιήσει τον σχεδιασμό του έγκαιρα.

Πίνακας Κοπής και Κάμψης Ράβδων

Παράγεται ο πίνακας κοπής και κάμψης των ράβδων οπλισμού, όπου κάθε τοποθετούμενη ράβδος είναι αριθμημένη, κάθε ράβδος έχει το σκαρίφημα της και τελικά επιτυγχάνεται ακριβής και ελέγξιμη προσμέτρηση του σιδηρού οπλισμού.

Εξαγωγή Σχεδίων

Τα σχέδια εξάγονται και σε αρχεία μορφής dwg ή dxf ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους πριν την εκτύπωση.

Λεπτομέρειες Υποστυλωμάτων

Για τα κατακόρυφα στοιχεία, υποστυλώματα και τοιχώματα σχεδιάζονται σε κάναβο οι θέσεις και οι διάμετροι των διαμήκων ράβδων καθώς και τα αναπτύγματα των συνδετήρων τους.