Φέρουσα Τοιχοποιϊα
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Η «Φέρουσα Τοιχοποιία» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία, από λιθοσώματα φυσικής πέτρας ή από οπτόπλινθους, με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών τους μελών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η υπομονάδα λειτουργεί στο ενιαίο περιβάλλον του ΡΑΦ, έτσι ώστε μεικτά κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία και από άλλα δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα), να αντιμετωπίζονται ως ενιαία, με εφαρμογή του Ευρωκώδικα 6 για τα στοιχεία από φέρουσα τοιχοποιία, των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων για μέλη από διαφορετικά υλικά και του Ευρωκώδικα 8 για την ενιαία αντισεισμική ανάλυση του κτηρίου. Οι δυνατότητες του προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τη χρήση της υπομονάδας της φέρουσας τοιχοποιίας, μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο της φέρουσας τοιχοποιίας.

Σχετιζόμενα:

masonry_01

Ανάλυση μεικτού κτηρίου φέρουσας τοιχοποιίας και Ο/Σ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών του με ταυτόχρονη εμφάνιση των διαγραμμάτων αντοχής N-V-M για τα στοιχεία.

2 Δυνατότητες της υπομονάδας «Φέρουσα Τοιχοποιία» expand collapse