ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

Φέρουσα Τοιχοποιία.

ΡΑΦ - Φέρουσα Τοιχοποιία

Το αντικείμενο της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ «Φέρουσα Τοιχοποιία», είναι η προσομοίωση, η ανάλυση και ο έλεγχος επάρκειας αντοχής κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία, από λιθοσώματα φυσικής πέτρας ή από οπτόπλινθους.

Η νέα υπομονάδα λειτουργεί στο ενιαίο περιβάλλον του ΡΑΦ, έτσι ώστε μεικτά κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα, να αντιμετωπίζονται ενιαία, με εφαρμογή του Ευρωκώδικα 2 για το σκυρόδεμα, του Ευρωκώδικα 6 για την φέρουσα τοιχοποιία και Ευρωκώδικα 8 και των αντίστοιχων εθνικών προσαρτημάτων για τον ενιαίο αντισεισμικό υπολογισμό του κτηρίου.

 

Αναλυτικά οι δυνατότητες της υπομονάδας Φέρουσα Τοιχοποιία είναι:


Χρωματική απεικόνιση επάρκειας αντοχών


Διαγράμματα αλληλεπίδρασης ορθής δύναμης και κάμψης εντός και εκτός επιπεδου.


Περιβάλλουσες τεμνουσών από στατικές και σεισμικές δράσεις.

 • Προσομοίωση της φέρουσας τοιχοποιίας μέσω ραβδόμορφων πλαισιακών φορέων, για την προσομοίωση των πεσσών και των υπέρθυρων, όπως προτείνεται και στον Ευρωκώδικα 8.1. , προσφέροντας απλότητα και ευκολία στην εισαγωγή του φορέα και εξαιρετική εποπτεία αποτελεσμάτων.
 • Αυτόματος υπολογισμός των άκαμπτων απολήξεων, διαφορετικές ανά τοπικό άξονα, των πεσσών που συνδέονται με υπέρθυρα ή ποδιές παραθύρων για την σωστή προσομοίωση των δυσκαμψιών των τοίχων της φέρουσας τοιχοποιίας .
 • Έλεγχος πεσσών σε ικανότητα παραλαβής αξονικών φορτίων, συνυπολογίζοντας την λυγηρότητα τους και τις εκτός επιπέδου εκκεντρότητες λόγω φορτίσεων, γεωμετρίας και κατασκευαστικών ατελειών.
 • Ελεγχος πεσσών σε ικανότητα κάμψης εντός και εκτός του επιπέδου των βάση των στατικών και όλων των σεισμικών συνδυασμών φορτίσεων.
 • Γραφική απεικόνιση της καμπτικής ικανότητας των πεσσών μέσω του διαγράμματος αλληλεπίδρασης κάμψης με ορθή δύναμη για την εντός και εκτός επιπέδου κάμψη.
 • Παρουσίαση εντός του διαγράμματος αλληλεπίδρασης κάθε πεσσού, του δυσμενέστερου διανύσματος φόρτισης όλων των στατικών και σεισμικών συνδυασμών φόρτισης, για πλήρη εποπτεία και ταχύτατη αξιολόγηση προβλημάτων.
 • Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης κάθε πεσσού, για δράσεις εντός και εκτός επιπέδου των, μεταφέρονται αυτούσια στο τεύχος μελέτης δίπλα στα αριθμητικά αποτελέσματα κάθε πεσσού.
 • Ελεγχος πεσσών σε ικανότητα διάτμησης για όλους τους συνδυασμούς φόρτισης με βάσει την ενεργή επιφάνειας επαφής του καμπτόμενου πεσσού.
 • Έλεγχος των υπέρθυρων σε κάμψη και διάτμηση, συμπεριλαμβανομένου της αντοχής του πρεκιού.
 • Ειδική θεμελίωση πεσσών μέσω πεδιλοδοκών με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να προσομοιώνονται σωστά οι δυσκαμψίες τους.
 • Χρωματική απεικόνιση ελέγχου αποτελεσμάτων για γρήγορη εποπτεία ελέγχου, καθώς και συνοπτικά και αναλυτικά αποτελέσματα ελέγχων.