ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Μεταλλικές Συνδέσεις

Για τις δύο βασικότερες συνδέσεις των μεταλλικών μελών – συνδέσεις τέμνουσας (αρθρώσεις) και συνδέσεις ροπής (μερική ή πλήρης πάκτωση) το ΡΑΦ ακολουθεί τα πρότυπα των συνδέσεων του καταλόγου του Γερμανικού Συνδέσμου Μεταλλικών Κατασκευών – DSTV - ‘Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau’.

Οι διατάξεις των συνδέσεων αυτών είναι ιδιαίτερα βελτιστοποιημένες και έχουν δοκιμασθεί σε κτηριακά έργα επί πολλές δεκαετίες, καλύπτουν δε την πλειονότητα των περιπτώσεων της καθημερινής τεχνικής πράξης.

Με την επιλογή του άκρου μιας δοκού προς τοποθέτηση μιας σύνδεσης π.χ. ροπής, το πρόγραμμα βάσει της διατομής της δοκούς , της διατομής του στύλου και των εντατικών μεγεθών της ανάλυσης, προτείνει αυτόματα τους τύπους των κατάλληλων προτύπων συνδέσεων για τον συγκεκριμένο κόμβο και πληροφορεί αυτόματα για τον προκύπτοντα λόγο εξάντλησης του κάθε τύπου σύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης επιλέγει τον τύπο σύνδεσης που επιθυμεί να τοποθετήσει.

Για τους τύπους των συνδέσεων όπου δεν υπάρχουν πρότυπες, όπως οι συνδέσεις πλάκας έδρασης υποστυλώματος, ο χρήστης βάσει βοηθητικών διαλόγων, μπορεί να συνθέσει την διαμόρφωση της σύνδεσης. Στην συνέχεια, την διαμορφωμένη σύνδεση, μπορεί να την καταχωρήσει στην κατάλληλη βιβλιοθήκη συνδέσεων του ΡΑΦ, η οποία αφού καταχωρηθεί, θα είναι έκτοτε διαθέσιμη σε κάθε νέα μελέτη, για τα υποστυλώματα αυτής της διατομής.

 

Αναλυτικά οι δυνατότητες της υπομονάδας Μεταλλικές Συνδέσεις είναι:


Κατά την εισαγωγή των προτύπων συνδέσεων, ο χρήστης λαμβάνει κατάλογο, με τις διαθέσιμες δυνατές πρότυπες συνδέσεις για το μέλος που πρόκειται να στηρίξει. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει και τον δυσμενέστερο λόγο εξάντλησης της κάθε μιας, από τις πρότυπες συνδέσεις.


Τα αποτελέσματα των συνδέσεων, παρουσιάζονται επίσης σε συνοπτική πινακοποιημένη μορφή ή σε διεξοδική αναλυτική παρουσίαση


Για την σύνδεση πλάκας έδρασης στύλου, ο χρήστης μέσω διαλόγου, συνθέτει την διάταξη σύνδεσης, η οποία στην συνέχεια ελέγχεται και καταχωρείται στην βιβλιοθήκη συνδέσεων του ΡΑΦ για την τρέχουσα ή οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.

 • Σύνδεση τέμνουσας (άρθρωση) δοκού-στύλου με γωνιακά ελάσματα, βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής, δοκού-στύλου, με εισέχουσα μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής, δοκού-στύλου, με εξέχουσα προς τα άνω μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής, δοκού-στύλου, με εξέχουσα προς τα άνω και κάτω μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής, δοκού-δοκού, με εισέχουσα μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής, δοκού-δοκού, με εξέχουσα προς τα άνω μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής, δοκού- δοκού με εξέχουσα προς τα άνω και κάτω μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής δοκού- δοκού, με εξέχουσα προς τα άνω και κάτω μεταλλική πλάκα βάσει των προτύπων συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής βάσης στύλου χωρίς ενίσχυση πελμάτων και δυνατότητα αποθήκευσης σε βιβλιοθήκη συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής βάσης στύλου με κεντρική ενίσχυση πελμάτων και δυνατότητα αποθήκευσης σε βιβλιοθήκη συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής βάσης στύλου με ενίσχυση παραπλεύρων ελασμάτων και δυνατότητα αποθήκευσης σε βιβλιοθήκη συνδέσεων.
 • Σύνδεση ροπής μεταβαλλόμενου άκρου με εξέχουσα πλάκα και δυνατότητα αποθήκευσης σε βιβλιοθήκη συνδέσεων.
 • Σύνδεση άρθρωσης αξονικά φορτιζόμενου διαγώνιου συνδέσμου και δυνατότητα αποθήκευσης σε βιβλιοθήκη συνδέσεων.