ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

Σύμμεικτες Δοκοί

Σύμμεικτη δοκός χωρίς εγκιβωτισμό με ολόσωμη ή/και σύμμεικτη συνεργαζόμενη πλάκα.

Σύμμεικτη δοκός με μερικό εγκιβωτισμό και με ολόσωμη ή/και σύμμεικτη συνεργαζόμενη πλάκα.

Εντολές τοποθέτησης ήλων σε σύμμεικτα στοιχεία

Η μόρφωση σύμμεικτων δοκών στο ΡΑΦ μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

 • είτε αυτόματα με μια απλή εντολή μετατροπής των μεταλλικών δοκών στήριξης των πλακών σε σύμμεικτες.
 • είτε με εξαρχής διαμόρφωση και απευθείας τοποθέτηση σύμμεικτων δοκών.

Στο ΡΑΦ έχουν προστεθεί wizards για εύκολη διαμόρφωση των σύμμεικτων διατομών που επιτρέπουν την ταχύτατη εισαγωγή τους.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ΡΑΦ για σύμμεικτες δοκούς είναι:

 • Αυτόματη μετατροπή μεταλλικών δοκών σε σύμμεικτες λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις και το είδος των πλακών.
 • Αυτόματη επαναφορά μεταλλικών δοκών από τις σύμμεικτες.
 • Wizards για εύκολη διαμόρφωση διατομών σύμμεικτων δοκών.
 • Απλή και εύκολη τοποθέτηση ήλων στο άνω πέλμα ή/και στον κορμό των δοκών.
 • Τοποθέτηση οπλισμών στην πλάκα όπως επιθυμεί ο μηχανικός.
 • Αυτόματα υπολογιζόμενο συνεργαζόμενο πλάτος σύμμεικτων πλακοδοκών με επιλογή του χρήστη για υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του EK8 ή του ΕΚ4.
 • Έλεγχος εγκάρσιας διατμητικής αντοχής.
 • Έλεγχος διαμήκους διάτμησης με τοποθέτηση και έλεγχο διατμητικών ήλων και μεταβλητό βαθμό διατμητικής σύνδεσης.
 • Έλεγχοι καμπτικής αντοχής, σε συνάρτηση με τον βαθμό διατμητικής σύνδεσης της σύμμεικτης δράσης.
 • Δυνατότητα μερικώς εγκιβωτισμένου κορμού της σιδηροδοκού με δυνατότητα συνυπολογισμού στην καμπτική αντοχή του διαμήκους οπλισμού.
 • Έλεγχοι λειτουργικότητας σύμμεικτων δοκών.