ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Προμετρήσεις

Προμέτρηση Χάλυβα

Η προκοστοστολόγηση του σιδηρού οπλισμού, γίνεται βάσει των αριθμημένων ράβδων οπλισμού των κατασκευαστικών σχεδίων.

Την προμέτρηση όλων των χρησιμοποιούμενων ράβδων του έργου μπορούμε να την δούμε στον πίνακα Κοπής & Κάμψης αλλά και στο τεύχος των προμετρήσεων, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ και βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης μέσω της εφαρμογής.

Προμέτρηση Σκυροδέματος

Η προμέτρηση του σκυροδέματος γίνεται με βάσει τα γεωμετρικά δεδομένα του κάθε δομικού στοιχείου. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών της προμέτρησης μπορούμε να τα δούμε ομαδοποιημένα ανά είδος στοιχείου για κάθε στάθμη εμφανίζοντας τα στην  οθόνη γραφικών του ΡΑΦ αλλά και στο σχετικό εκτυπώσιμο τεύχος των προμετρήσεων.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προμέτρησης

Στο τέλος του τεύχους των προμετρήσεων υπάρχει ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Πρόμετρήσεων όπου αναφέρονται για κάθε στάθμη οι συνολικές ποσότητες και το κόστος του χάλυβα και του σκυροδέματος αντίστοιχα,  καθώς και η αναλογία βάρους χάλυβα προς όγκο σκυροδέματος. Η άθροιση των επιμέρους μεγεθών για κάθε στάθμη δίνει το γενικό σύνολο για ολόκληρο το κτίριο της μελέτης.