Ελεγχοι επάρκειας

Συντελεστές Εξάντλησης CR

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί και τον οπλισμό κάθε στοιχείου, η υπομονάδα ΟΣΚ υπολογίζει τους συντελεστές εξάντλησης (CR) για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και για κάθε είδους στοιχείου.

Διατάξεις Οπλισμού

Ο έλεγχος με δεδομένο τον οπλισμό και όχι ο «παραδοσιακός» τρόπος διαστασιολόγησης των μελών, προσφέρει στον μηχανικό τον πλήρη έλεγχο του οπλισμού των δομικών στοιχείων που χρησιμοποιεί και μάλιστα, όχι μόνο με μία διάταξη αλλά με πολλαπλές εναλλακτικές διατάξεις ράβδων οπλισμού.

Χρήση Διατάξεων Οπλισμού

Η αλλαγή διατάξεων όπλισης μιας διατομής — ως ενέργεια που δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης — γίνεται και μετά την επίλυση. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο μηχανικό να διερευνήσει πλήρως πολλά εναλλακτικά «σενάρια» όπλισης ώστε να καλύπτει διαφορετικά κριτήρια σχεδιασμού (βαθμός υπεραντοχής, οικονομία κατασκευής κλπ)

Βιβλιοθήκη Διατομών

Λόγω της βασικής αρχής του ΡΑΦ για έλεγχο επάρκειας των δομικών στοιχείων, κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος είναι η βιβλιοθήκη διατομών του. Το πρόγραμμα διαθέτει πλήθος διατομών για όλα τα είδη δομικών στοιχείων ενός κτιρίου (Υποστυλώματα, Τοιχώματα, Δοκοί/Πεδιλοδοκοί, Πυρήνες κλπ).

Επέκταση Βιβλιοθήκης Διατομών

Ο μηχανικός μπορεί να τροποποιήσει και να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη με νέες διατομές, τις οποίες αρκεί να δώσει μία μόνο φορά για να είναι διαθέσιμες σε κάθε νέο έργο. Ο αριθμός των διατομών της βιβλιοθήκης και ο αριθμός των διατάξεων όπλισης κάθε διατομής, είναι πρακτικά απεριόριστος.

Εναλλακτικές Διατάξεις Όπλισης

Κάθε διατομή διαθέτει εναλλακτικές διατάξεις όπλισης, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των συνήθων απαιτήσεων της πράξης. Ειδικά για τα οριζόντια στοιχεία, κάθε διάταξη όπλισης, μορφώνεται διαφορετικά στις στηρίξεις και το άνοιγμα.

Διαμόρφωση Διατάξεων Οπλισμού

Η όπλιση των διατομών γίνεται από τον μηχανικό τόσο αριθμητικά με πίνακα όσο και με απλό γραφικό — σχεδιαστικό τρόπο, τοποθετώντας ράβδους σε κάναβο σημείων, σε τυχαία σημεία ή κατανέμοντας ράβδους σε συγκεκριμένες περιοχές εντός της διατομής. Οι συνδετήρες τοποθετούνται μεταξύ των ράβδων.

Κατά την περιγραφή του οπλισμού, το πρόγραμμα δίνει στο μηχανικό όλα τα εργαλεία ελέγχου και τις απαραίτητες πληροφορίες (υπέρβαση απαιτήσεων των κανονισμών, ελάχιστα — μέγιστα ποσοστά οπλισμού, ελάχιστες αποστάσεις ράβδων κλπ), που θα του επιτρέψουν να μορφώσει πλήρως και με ορθό και στην πράξη εφαρμόσιμο τρόπο, τον οπλισμό των κτιρίων που μελετά.

Χώρος Αντοχής Υποστυλωμάτων

Ο έλεγχος των διατομών των κατακόρυφων στοιχείων σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, γίνεται χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους που έχουν υλοποιηθεί και ελεγχθεί επί σειρά ετών με την εφαρμογή του ΤΟΛ, «Διατομή Σκυροδέματος» — ΔΙΑΣΚ, δίνοντας έτσι πλήρη, ασφαλή και εξαντλητικά αποτελέσματα ελέγχου.

Χρωματική Διαβάθμιση Αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα ελέγχει και παρουσιάζει στην οθόνη γραφικών όλα τα δομικά στοιχεία με χρωματική διαβάθμιση ανάλογη των λόγων εξάντλησης CR για ένα ή περισσότερα κριτήρια ελέγχου σύμφωνα με τους κανονισμούς (κάμψη, διάτμηση, περίσφιγξη κλπ). Ο μηχανικός με τον τρόπο αυτό έχει πλήρη και σαφή εικόνα του βαθμού εξάντλησης της αντοχής των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου.

Συνοπτικά Αριθμητικά Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ελέγχων μπορούν να παρουσιάζονται επίσης και σε μορφή κειμένων συνοπτικής ή λεπτομερούς παρουσίασης.

Αναλυτικά Αριθμητικά Αποτελέσματα

Τα λεπτομερή αποτελέσματα είναι πολύ διεξοδικά, ώστε στις περισσότερες περιπτώσεις, να μπορούν να παρακολουθούνται και να επαληθεύονται από τον χρήστη με απλές αριθμητικές πράξεις.

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης

Στην επιφάνεια εργασίας παρουσιάζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για κάθε κατακόρυφο στοιχείο, καθώς και τα διαγράμματα περιβαλουσών αντοχών κάμψης και διάτμησης για τις δοκούς.