ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τεύχος Στατικής Μελέτης

Γενικά

Το ΡΑΦ παράγει ένα τεύχος δεδομένων με σύγχρονη όψη και πολύ εύχρηστη δομή αφού κατηγοριοποιεί όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της μελέτης και τα παρουσιάζει σε ένα μοντέρνο περιβάλλον πλούσιο σε εικόνες και διαγράμματα. Επίσης με την πληθώρα επιλογών που διαθέτει μας δίνει την δυνατότητα να διαμορφώσουμε το τεύχος όπως ακριβώς το επιθυμούμε.

Οργάνωση Τεύχους

Είναι οργανωμένο σε ενότητες κεφαλαίων εκτύπωσης. (π.χ. «Διατομές Δοκών», «Αποτελέσματα Ιδιομορφικής Ανάλυσης Κτιρίου», «Αποτελέσματα Ελέγχου Δοκών» κ.α). Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στο τεύχος επιλέγονται από το μηχανικό. Για καλύτερη εποπτεία, ο τίτλος κάθε ενότητας αναγράφεται στην πάνω δεξιά γωνία κάθε φύλλου εκτύπωσης

Λεπτομέρειες

Στην αρχή κάθε ενότητας εκτύπωσης, υπάρχει πινακίδα με πλήρεις επεξηγήσεις των συμβολισμών που χρησιμοποιούνται στα κείμενα που ακολουθούν, καθώς και οι μονάδες μέτρησής τους, ώστε τα τεύχη να είναι εύκολα αναγνώσιμα από οποιονδήποτε μηχανικό.

Εμφάνιση Τεύχους

Στην κεφαλίδα των σελίδων του τεύχους αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του μηχανικού που εκπόνησε τη μελέτη. Κάθε τεύχος συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα περιεχομένων.

Εκτύπωση – Εξαγωγή Τεύχους

Το τεύχος της μελέτης εμφανίζεται και εκτυπώνεται από την επιφάνεια σχεδίασης του ΡΑΦ σε τύπο αρχείου PDF. Εναλλακτικά από το πλήκτρο «Προεπισκόπηση/Αποθήκευση» μπορούμε να δούμε το τεύχος σε εξωτερική εφαρμογή (viewer) και από εκεί να το εξάγουμε σε τύπο αρχείου 'doc', 'html', 'pdf', 'rtf' και 'xls'.