Κοιτόστρωση
 
Υπομονάδα "Κοιτόστρωση"

Η υπομονάδα «Κοιτόστρωση» του προγράμματος στατικών μελετών ΡΑΦ αφορά την ειδική μέθοδο θεμελίωσης με πλάκες εδραζόμενες επί εδάφους.
Για την σωστή και ακριβή προσομοίωση των χαρακτηριστικών της πλάκας κοιτόστρωσης αλλά και για την αξιόπιστη παραγωγή αποτελεσμάτων της ανάλυσης και του ελέγχου επάρκειας έχει αναπτυχθεί μια πρωτοποριακή τεχνική προσομοίωσης που στηρίζεται στην δημιουργία ενός πλέγματος γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

Βασικό γνώρισμα της υπομονάδας είναι ότι ο ειδικός αυτός τύπος θεμελίωσης προσομοιώνεται, υπολογίζεται, ελέγχεται και σχεδιάζεται, συγχρόνως με το υπόλοιπο κτήριο, εξασφαλίζοντας σωστή προσομοίωση της ελαστικά εδραζόμενης πλάκας, αλλά επίσης εξασφαλίζοντας και την ιδιαίτερα σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ανωδομής και πλάκας θεμελίωσης του κτηρίου.

Οι επόμενες σελίδες προσφέρουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων της υπομονάδας 'Κοιτόστρωση'. Σας προτείνουμε να κατεβάσετε την Δοκιμαστική Έκδοση (Demo) του ΡΑΦ και να γνωρίσετε στην πράξη τα πλεονεκτήματα της καινοτόμου προσομοίωσης για θεμελίωση κοιτόστρωσης.

Οδηγός Χρήσης...

Μέθοδος Προσομοίωσης

Οι δύο βασικοί πυλώνες για την προσομοίωση της κοιτόστρωσης στο ΡΑΦ είναι η προσομοίωση του σώματος της πλάκας κοιτόστρωσης και η προσομοίωση της έδρασης. Η διαδικασία που ακολουθεί το ΡΑΦ για την προσομοίωση του σώματος της πλάκας κοιτόστρωσης στηρίζεται αφενός στην αυτόματη δημιουργία μακροπεριοχών, δηλαδή στην εισαγωγή ενός κανάβου στις κορυφές του οποίου εισάγονται κόμβοι και αφετέρου στην δημιουργία ενός πλέγματος γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων. Σε ότι αφορά την προσομοίωση της έδρασης της κοιτόστρωσης επί εδάφους ακολουθεί όλες τις βασικές παραδοχές που διέπουν το ΡΑΦ και για την έδραση των άλλων τύπων θεμελίωσης.

Αποτελέσματα Ανάλυσης

Μετά από την επίλυση ενός κτιρίου το οποίο έχει θεμελίωση κοιτόστρωσης, το ΡΑΦ παρουσιάζει τα ακόλουθα διαγράμματα αποτελεσμάτων:

  1. Διάγραμμα ροπών κάμψης ΜΧ
  2. Διάγραμμα ροπών κάμψης ΜΥ
  3. Διάγραμμα κατακορύφων τεμνουσών δυνάμεων VZ
  4. Διάγραμμα κατακορύφων μετακινήσεων (βυθίσεων) δ
  5. Διάγραμμα τάσεων εδάφους σ
Όλα τα παραπάνω διαγράμματα προβάλλονται στην οθόνη του ΡΑΦ με την μορφή ισοϋψών καμπύλων και κατάλληλου χρωματισμού, έτσι ώστε η προβολή να είναι εποπτική και άμεσα αξιολογήσιμη.

Έλεγχοι Αντοχής

Οι κοιτοστρώσεις είναι πλάκες εδραζόμενες επί του εδάφους. Επομένως οι έλεγχοι αντοχής που απαιτούνται για αυτές είναι συνδυασμός των ελέγχων που απαιτούν οι πλάκες αλλά και όλα τα εδραζόμενα στοιχεία. Επιπλέον στην περίπτωση κατά την οποία τα κατακόρυφα στοιχεία της κατασκευής εδράζονται στην πλάκα κοιτόστρωσης απευθείας και όχι μέσω ενισχύσεων (νευρώσεων) απαιτείται επιπλέον και έλεγχος σε διάτρηση. Έτσι οι έλεγχοι που απαιτούνται σε μία κοιτόστρωση είναι οι εξής:

  1. Έλεγχος σε κάμψη (με βάση τις διατάξεις του ΕΚ2).
  2. Έλεγχος σε διάτρηση όταν είναι απαραίτητο (με βάση τις διατάξεις του ΕΚ2).
  3. Έλεγχος φέρουσας ικανότητας του εδάφους

Έλεγχος Διάτρησης

Στο ΡΑΦ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στην κοιτόστρωση περιοχών ελέγχου διάτρησης. Σκοπός των περιοχών αυτών είναι ο έλεγχος και η αντιμετώπιση του φαινομένου της διάτρησης που εμφανίζεται στα σημεία έδρασης των κατακόρυφων στοιχείων στην κοιτόστρωση.