Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ

1) Σύντομη Περιγραφή

Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αποτίμησης υφισταμένων κτηρίων με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και με τις απαιτήσεις του Νόμου 4495/2017 για τα αυθαίρετα.

Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο μεθόδους επίλυσης στο ΡΑΦ, είτε με την ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση (με ή χωρίς ικανοτικό σχεδιασμό), είτε με τη μη-γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση (pushover). Η «Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη της αποτίμησης υφισταμένων κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαστικές μεθόδους, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Σχετιζόμενα:
  • ΡΑΦ (Κύρια Εφαρμογή)
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Υπομονάδα ΡΑΦ)
  • Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ (Υπομονάδα ΡΑΦ)
  • Υπερωθητική (Υπομονάδα ΡΑΦ)

retrofit_1

Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου ΟΣ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών του.

2 Μέθοδοι Ανάλυσης

• Ελαστική Δυναμική Ανάλυση

Η ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση πραγματοποιείται στο ΡΑΦ για την αποτίμηση υφισταμένων κτηρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς κανένα περιορισμό στην εφαρμογή της. Κατά την ελαστική ανάλυση, εισάγεται με εύκολο τρόπο στο περιβάλλον του προγράμματος, η γεωμετρία, οι ποιότητες των υλικών κι ο οπλισμός των διατομών των δομικών μελών του φορέα. H ανάλυση γίνεται με δύο τρόπους: είτε με τη μέθοδο του καθολικού συντελεστή συμπεριφοράς q, είτε με τη μέθοδο των τοπικών δεικτών m για τα επιμέρους δομικά στοιχεία.

α) Καθολικός Συντελεστής Συμπεριφοράς q:

Ορίζεται από το μελετητή ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας του κτηρίου και τη χρονολογία κατασκευής του (ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πίνακας 4.4).

Με Ικανοτικό Σχεδιασμό : περιλαμβάνει όλους τους ικανοτικούς ελέγχους που προβλέπουν οι κανονισμοί.

Χωρίς Ικανοτικό Σχεδιασμό : Σύμφωνα με το Παράρτημα 9Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ. η ελαστική ανάλυση επιτρέπεται χωρίς τις απαιτήσεις του ικανοτικού σχεδιασμού με τις εξής προϋποθέσεις: ο συντελεστής λαμβάνεται q≈ 1.0, για τον οποίο θεωρείται ότι το κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριφέρεται ελαστικά, η κατηγορία πλαστιμότητας του κτηρίου ορίζεται ως χαμηλή, η στάθμη επιτελεστικότητας είναι υποχρεωτικά Α, «Περιορισμένες Βλάβες» και ανάλογα τροποποιούνται και οι συντελεστές γ των υλικών και των δράσεων.

β) Τοπικοί δείκτες m:

Γίνεται χρήση των επιμέρους συντελεστών πλαστιμότητας m, οι οποίοι εκφράζουν τη διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα στις περιοχές ελέγχου των δομικών στοιχείων. Ο τοπικός δείκτης m ορίζεται ως ο λόγος της τιμής σχεδιασμού της οριακής παραμόρφωσης (γωνία στροφής χορδής) ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας που έχει επιλεγεί, προς την αντίστοιχη τιμή της παραμόρφωσης διαρροής του γραμμικού μέλους (ΚΑΝ.ΕΠΕ. § 4.7). Στη συγκεκριμένη μέθοδο, οι δυσκαμψίες των δομικών στοιχείων μπορούν να εκτιμώνται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§ 4.4.1.4 και 7.2.3), με δραστικές αλλαγές στα αποτελέσματα της ανάλυσης και των ελέγχων σε σχέση με τη χρήση του ενιαίου δείκτη q.

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση, πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι επάρκειας των αντοχών των δομικών μελών σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών και προσφέρονται στο μηχανικό τα αποτελέσματα σε μορφή πινάκων, διαγραμμάτων, συνοπτικών και αναλυτικών κειμένων και χρωματικής ένδειξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της στατικής ανελαστικής υπερωθητικής ανάλυσης, η οποία πραγματοποιείται στο ΡΑΦ μέσω της υπομονάδας «Υπερωθητική» μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Στατική Υπερωθητική Ανάλυση

Παρακολουθήστε τα σχετικά βίντεο:

Έλεγχος υφιστάμενου κτηρίου με ελαστική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση & ενίσχυση κτηρίων Ο/Σ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση χωρίς περιορισμούς

3 Επιρροή των τοιχοπληρώσεων

Στο ΡΑΦ, η ευμενής ή δυσμενής επίδραση των τοιχοπληρώσεων, μπορεί να συνυπολογίζεται στην ελαστική και στην ανελαστική μέθοδο αντισεισμικής ανάλυσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΚ8-1 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

retrofit_1

Εισαγωγή των τοιχοπληρώσεων στο υπολογιστικό προσομοίωμα ενός κτηρίου με στόχο τη συνεισφορά της δυσμενούς ή ευμενούς επιρροής τους στην αντισεισμική ανάλυση.

Η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην αντισεισμική ανάλυση των κτηρίων