Θεμελιώσεις.
Θεμελιώσεις
Το ΡΑΦ δίνει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα των θεμελιώσεων και προσφέρει ειδικές τεχνικές για την ακριβή προσομοίωση τους και την εποπτική εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους.

Μεμονωμένα Πέδιλα

Τα μεμονωμένα πέδιλα προσομοιώνονται μέσω τριών ελατηρίων (ενός μεταφορικού κατά την διεύθυνση του κατακόρυφου άξονα , και δυο στροφικών) τοποθετημένα στο κέντρο της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου.

Κοινο Πέδιλο Υποστυλωμάτων

Ένα μεμονωμένο πέδιλο μπορεί να φέρει περισσότερα από ένα υποστυλώματα. Τα πέδιλα μπορούν να είναι στραμμένα ως προς το καθολικό σύστημα του κτιρίου, επίσης και τα υποστυλώματα επί των πεδίλων μπορούν να είναι στραμμένα ως προς το τοπικό σύστημα του κάθε μεμονωμένου πεδίλου.

Πεδιλοδοκοί

Οι πεδιλοδοκοί στο ΡΑΦ διαθέτουν συνεχή ελαστική έδραση, μεταφορική και στροφική, για τον ακριβέστερο υπολογισμό των εντασιακών μεγεθών τους, των τάσεων εδάφους αλλά και για τα εντασιακά μεγέθη της ανωδομής.

Οι στερεοί βραχίονες αρχής και τέλους, λαμβάνονται υπόψη και στις ελαστικά εδραζόμενες πεδιλοδοκούς. Μπορούν επίσης να δοθούν και ημιάκαμπτες συνδέσεις στις στηρίξεις τους και να φορτιστούν με τυχαία τραπεζοειδή φορτία.

Έκκεντρες Πεδιλοδοκοί

Λόγω της πρόσθετης στροφικής ελαστικής έδρασης, υπολογίζονται με ακρίβεια και οι έκκεντρες πεδιλοδοκοί.

 

Στερεοί Βραχίονες Πεδιλοδοκών

Για κάθε ελαστικά εδραζόμενη δοκό, δίνεται η θέση και η τιμή της συνισταμένης δύναμης των τάσεων εδάφους.

Τοιχώματα Υπογείου με Πέδιλο

Τα τοιχώματα υπογείου προσομοιώνονται έτσι ώστε να λειτουργούν σαν κατακόρυφοι δίσκοι, παραλαμβάνοντας συνεπίπεδα στατικά και σεισμικά φορτία.

Αντιδράσεις Εδάφους

Επίσης λειτουργούν και ως όρθιες πλάκες δεχόμενα πλευρικές ωθήσεις γαιών και παραλαμβάνοντας καμπτικές ροπές λόγω πιθανής έκκεντρης πεδιλοδοκού στο πέλμα τους.