Στατική-Υπερωθητική Ανάλυση.
Στατική-Υπερωθητική Ανάλυση.
Δυνατότητες της υπομονάδας «Υπερωθητική» του ΡΑΦ :
 • Διαγράμματα Ροπών – Καμπυλοτήτων διατομών για κάθε διάταξη οπλισμού.
 • Διαγράμματα Ροπών – Στροφών Χορδής γραμμικών μελών, για κάθε στοιχείο και κάθε διάταξη οπλισμού.
 • Μη γραμμική Στατική Υπερωθητική Ανάλυση, με προκαθορισμένη την μετακίνηση στόχου, με διαρκώς προσαρμοζόμενη δυσκαμψία μελών σε κάθε βήμα, σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Καινοτόμος, πρωτοποριακή και αξιόπιστη προσομοίωση του μηχανισμού των διαρροών των άκρων των στοιχείων μέσω της μεθόδου των στροφικών ελατηρίων – μεταβλητή ακραία δυσκαμψία.
 • Υπολογισμός της Υπερωθητικής Καμπύλης και χρωματικός διαχωρισμός της σε ζώνες επιτελεστικότητας.
 • Επισήμανση πάνω στο γράφημα της υπερωθητικής καμπύλης των βημάτων στα οποία διαπιστώνεται υπέρβαση διαρροών σε κάθε είδος δομικού στοιχείου.
 • Επισήμανση των θέσεων των στροφών διαρροής και της αλληλουχίας των διαρροών των στοιχείων σε κάθε υπερωθητικό βήμα.
 • Συγχρονισμός της οθόνης γραφικών, των διαγραμμάτων ροπών στροφών των μελών, του διαγράμματος της υπερωθητικής καμπύλης και των πινάκων αποτελεσμάτων.
 • Επισήμανση της μετακίνησης απαίτησης και της μετακίνησης ικανότητας επι της υπερωθητικής καμπύλης με κατάλληλες χρωματικές επισημάνσεις.
 • Επιλογή επιθυμητού επιπέδου επιτελεστικότητας, σύμφωνα με των ΕΚ8 ή τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς απαίτηση επαναυπολογισμού, με άμεση ενημέρωση της υπερωθητικής καμπύλης και των λόγων επάρκειας «λ».
 • Επιλογή περιόδου επαναφοράς σεισμικής δράσης TR σύμφωνα με τον ΕΚ8, το εθνικό προσάρτημα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., και άμεσος εντοπισμός της μετακίνησης ικανότητας και ενημέρωση της υπερωθητικής καμπύλης.
 • Αυτόματος εντοπισμός του κόμβου ελέγχου στην τελευταία στάθμη ή επιλογή από το χρήστη.
 • Επιλογή από το χρήστη των συνθηκών ολοκλήρωσης της υπερωθητικής ανάλυσης με τον προσδιορισμό των επιτρεπτών σχετικών μετακινήσεων του κτηρίου και των ορόφων και ρύθμιση των βημάτων εφαρμογής της ώθησης.
 • Ορθογωνική, Ιδιομορφική ή Τριγωνική κατανομή των υπερωθητικών φορτίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Συνυπολογισμός του 100% της ώθησης στην κύρια διεύθυνση και του 30% στην δευτερεύουσα.
 • Τυχηματική εκκεντρότητα στην εφαρμογή της ώθησης για τέσσερεις διαφορετικές θέσεις μάζας.
 • Έλεγχος έως και 96 διαφορετικών συνδυασμών που προκύπτουν για τις 4εις περιπτώσεις τυχηματικής εκκεντρότητας των 3ών κατανομών οριζόντιων φορτίων και 8 περιπτώσεων συνδυασμού αυτών.
 • Έλεγχος διατμητικής αντοχής σε συνθήκες ανακυκλιζόμενης φόρτισης σύμφωνα με ΕΚ8.
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της μη γραμμικής σχέσης αξονικών φορτίων-παραμορφώσεων κατά την υπερωθητική ανάλυση (φαινόμενα P-δ).
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της σημαντικής συμβολής της περίσφιγξης στην αντοχή και κυρίως στην πλαστιμότητα των κατακόρυφων στοιχείων, κατ' επιλογή του χρήστη για κάθε στοιχείο.
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της πιθανότητας ολίσθησης (εξώλκευσης) των ράβδων οπλισμού στα άκρα των στοιχείων κατ' επιλογή του χρήστη για κάθε στοιχείο.
 • Χαρακτηρισμός από τον χρήστη κυρίων ή δευτερευόντων σεισμικών μελών.
 • Εξαίρεση κατ' επιλογή του χρήστη ορισμένων μελών από τον έλεγχο παραμορφώσεων κατά τον έλεγχο της επάρκειας των παραμορφώσεων.
 • Προσδιορισμός ή/και επαλήθευση μέσω της υπερωθητικής ανάλυσης, του συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς «q» της ελαστικής ανάλυσης μέσω του λόγου «αu/α1».
 • Έλεγχος επάρκειας των δομικών στοιχείων με όρους παραμορφώσεων – υπολογισμός των λόγων «λ» για κάθε βήμα υπερωθητικής, προσδιορισμός των δυσμενέστερων λόγων «λ» ανά στοιχείο και επισήμανση των υπερβάσεων με διαφορετικά χρώματα στην οθόνη γραφικών και στους πίνακες αποτελεσμάτων.
 • Διαπίστωση της αντισεισμικής ικανότητας του κτηρίου και βαθμονόμηση του σε κατηγορίες αντισεισμικής επίδοσης σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Αποτίμηση του ανεκτού στόχου επιτελεστικότητας αυθαιρέτων κτηρίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. και της πρότασης ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ.
 • Τεύχος μελέτης με όλες τις καμπύλες των διαφορετικών υπερωθητικών αναλύσεων.
 • Εξαγωγή των διαγραμμάτων Ροπών-Στροφών όλων των γραμμικών στοιχείων στο τεύχος της μελέτης.