Σχετικά βίντεο:

Ενισχύσεις Υφισταμένων Κτηρίων

1) Σύντομη Περιγραφή

Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού υφισταμένων κτηρίων με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των ΕΚ-8.1 και ΕΚ-8.3. Οι «Ενισχύσεις» αποτελούν την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας πληθώρας επιλογών ενισχύσεων στα δομικά μέλη ενός κτηρίου (υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, πέδιλα) με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των ΕΚ-8.1 και ΕΚ-8.3.

Ο ανασχεδιασμός ενός κτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο μεθόδους επίλυσης στο ΡΑΦ, είτε με την ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση, είτε με τη μη-γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση (pushover). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που πραγματοποιούνται στο ΡΑΦ, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αποτίμηση Κτηρίων Ο/Σ

Σχετιζόμενα:
  • ΡΑΦ (Κύρια Εφαρμογή)
  • Υπερωθητική (Υπομονάδα ΡΑΦ)
  • Ενισχύσεις (Υπομονάδα ΡΑΦ)

retrofit_1

Αποτίμηση κτηρίου ενισχυμένου μέσω μανδυών ΟΣ με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση κι έλεγχος επάρκειας των δομικών μελών του.

2 Επιλογές Ενισχύσεων

Το ΡΑΦ υποστηρίζει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων σε υφιστάμενους φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα:

Μανδύες Οπλισμένου Σκυροδέματος

Εφαρμόζονται σε υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες και πέδιλα θεμελίωσης για την αύξηση της καμπτικής αντοχής και της δυσκαμψίας τους, όπου με την κατάλληλη διάταξη βλήτρων γίνεται η συρραφή του νέου σκυροδέματος με το παλιό και οι νέες διατομές των ενισχυμένων στοιχείων λαμβάνονται ως μονολιθικές.

Ενίσχυση υποστυλώματος και πεδίλου θεμελίωσης με μανδύα ΟΣ με την κατάλληλη διάταξη βλήτρων για τη συρραφή παλιού-νέου σκυροδέματος.

Παρακολουθήστε τα σχετικά βίντεο:

Εφαρμογή ενισχύσεων σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4 -- Μέρος 1 Ελαστική Μέθοδος

Εφαρμογή ενισχύσεων σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4 -- Μέρος 2 Ανελαστική Μέθοδος


Εμφάτνωση Πλαισίων

Εφαρμόζονται εμφατνωμένα τοιχώματα σε υφιστάμενα πλαίσια κτηρίων, με την τοποθέτησή τους ανάμεσα σε δύο κατακόρυφα υποστυλώματα όπου επιτυγχάνεται η αύξηση της καμπτικής αντοχής των υποστυλωμάτων, αλλά και η βελτίωση της ικανότητας του κτηρίου σε όρους τέμνουσας βάσης-μετατόπισης. Τα τοιχώματα συρράπτονται στα φατνώματα των πλαισίων με τα απαραίτητα βλήτρα.

Εισαγωγή εμφατνωμένων τοιχωμάτων ανάμεσα σε υφιστάμενα πλαίσια με κατάλληλη συρραφή παλιού-νέου σκυροδέματος μέσω βλήτρων

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο

Ενίσχυση υφισταμένου κτηρίου μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός των υφισταμένων πλαισίων


Παράπλευρα Τοιχώματα

Τοποθετούνται νέα τοιχώματα παράπλευρα και σε συρραφή με το υφιστάμενο πλαίσιο. Η συρραφή των υποστυλωμάτων και των δοκών με το τοίχωμα πραγματοποιείται και πάλι μέσω ειδικά τοποθετημένων βλήτρων.

Εισαγωγή παράπλευρων τοιχωμάτων σε συρραφή με τα υφιστάμενα πλαίσια.


Μεταλλικοί Κλωβοί

Εφαρμόζονται σε ορθογωνικά υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελούνται από γωνιακές σιδηροδοκούς στις τέσσερεις γωνίες του υποστυλώματος και οριζόντια μεταλλικά ελάσματα τα οποία συγκολλούνται πάνω στις γωνιακές σιδηροδοκούς. Η τοποθέτησή τους έχει ως στόχο την περίσφιγξη του ενισχυμένου υποστυλώματος, την αύξηση της διατμητικής αντοχής του, κι εφόσον εξασφαλίζεται η συνέχεια των γωνιακών ελασμάτων μεταξύ των ορόφων και η επαρκής αγκύρωσή τους στη θεμελίωση, την αύξηση της δυσκαμψίας και της καμπτικής αντοχής του.

Διάλογος ενίσχυσης ορθογωνικών υποστυλωμάτων με μεταλλικό κλωβό.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο

Ενισχύσεις κτηρίων Ο Σ μέσω μεταλλικών διατομών


Ελάσματα ΙΟΠ ή χάλυβα

Εφαρμόζονται σε δοκούς, στο κάτω πέλμα της διατομής με κύρια λειτουργία την αύξηση της καμπτικής αντοχής του ανοίγματος της δοκού. Το ΡΑΦ διαθέτει πλήρη βιβλιοθήκη των υλικών των εταιρειών Sika και Mapei κι εφόσον ο μηχανικός το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να εισάγει νέα υλικά στο πρόγραμμα.

Διάλογος ενίσχυσης δοκού με ελάσματα ΙΟΠ ή χάλυβα.

Παρακολουθήστε τα σχετικά βίντεο

Ενισχύσεις κτηρίων ΟΣ μέσω Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ FRP

Ενισχύσεις κτηρίων Ο Σ μέσω μεταλλικών διατομών


Υφάσματα ΙΟΠ

Εφαρμόζονται σε υποστυλώματα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. Για τα μεν υποστυλώματα συνεισφέρουν στην περίσφιγξη και στην αύξηση της διατμητικής αντοχής τους, ενώ για τις δοκούς η συγκεκριμένη ενίσχυση χρησιμοποιείται για την αύξηση της φέρουσας ικανότητάς τους έναντι τέμνουσας. Το ΡΑΦ διαθέτει πλήρη βιβλιοθήκη των υλικών των εταιρειών Sika και Mapei κι εφόσον ο μηχανικός το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να εισάγει νέα υλικά στο πρόγραμμα.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο

Ενισχύσεις κτηρίων ΟΣ μέσω Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ FRP