Τοιχοπληρώσεις στην αντισεισμική ανάλυση κτηρίων.

Ενισχύσεις μέσω εμφατνωμένων και παράπλευρων τοιχωμάτων

Εφαρμογή ενισχύσεων σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4.
Μέρος 1 Ελαστική Μέθοδος.

Εφαρμογή ενισχύσεων σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4.
Μέρος 2 Ανελαστική Μέθοδος.

Ενισχύσεις.

Στο ΡΑΦ η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός υφισταμένου ή ενισχυόμενου κτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την ελαστική ανάλυση, είτε με τη μη γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση (pushover analysis).

Κατά την ελαστική ανάλυση απαιτείται η εισαγωγή της γεωμετρίας των φορέων, των ποιοτήτων των υλικών και οι οπλισμοί των δομικών στοιχείων. Βάσει αυτών και για όλους τους ισχύοντες μέχρι σήμερα κανονισμούς, με το ΡΑΦ, μπορεί να ελεγχθεί το σύνολο του κτηρίου, αλλά και σε κάθε δομικό μέλος ξεχωριστά, οι επάρκειες των αντοχών του. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος επάρκειας της θεμελίωσης.

Ανελαστική ανάλυση σε κτήριο ενισχυμένο μέσω μέσω μανδυών.
Υπερωθητική καμπύλη αντίστασης κτηρίου με τα όρια ικανότητας και απαίτησης του κτηρίου.
Εμφάνιση της δημιουργίας των πλαστικών αρθρώσεων στα δομικά μέλη του κτηρίου
κατά τα βήματα της υπερωθητικής φόρτισης.

Κατά την ανελαστική ανάλυση με τα ίδια δεδομένα όπως και στην ελαστική, δημιουργούνται αυτόματα από το ΡΑΦ τα απαραίτητα διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων των δομικών μελών του κτηρίου. Στην συνέχεια , βάσει του επιθυμητού επιπέδου αντισεισμικής επιτελεστικότητας, υπολογίζεται η αντισεισμική ικανότητα του κτηρίου και γίνεται η βαθμονόμηση του σε κατηγορίες αντισεισμικής επίδοσης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Κατά την ανελαστική ανάλυση γίνεται επίσης έλεγχος επάρκειας των δομικών στοιχείων με όρους παραμορφώσεων, υπολογισμός των λόγων «λ» για κάθε βήμα υπερωθητικής φόρτισης, προσδιορισμός των δυσμενέστερων λόγων «λ» ανά στοιχείο και επισήμανση των υπερβάσεων με διαφορετικά χρώματα στην οθόνη γραφικών και στους πίνακες αποτελεσμάτων και εκτυπώσεων.

Στο ΡΑΦ, η επίδραση των τοιχοπληρώσεων μπορεί να συνυπολογίζεται στην ελαστική αντισεισμική ανάλυση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΚ8-1 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι τοιχοπληρώσεις μπορούν επίσης να συνυπολογίζονται και στην ανελαστική υπερωθητική ανάλυση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΑΝ.ΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την μη ελαστική συμπεριφορά του υλικού των τοιχοπληρώσεων.