Προσομοίωση Κτιρίων.
Μέθοδοι Προσομοίωσης και Ανάλυσης Κτιρίων.
Το ΡΑΦ διαθέτει προχωρημένη τεχνολογία στην ορθότερη και σαφέστερη προσομοίωση των κτιρίων καθώς και σε ταχείς και ακριβείς μεθόδους ανάλυσης.

Κατανομή Φορτίων Πλακών

Οι φορτίσεις εμφανίζονται και γραφικά και σε μορφή πινάκων, και υπάρχει διαδραστική σύνδεση μεταξύ γραφικής εικόνας και πίνακα φορτίσεων.

Τραπεζοειδή – Τριγωνικά Φορτία Δοκών

Τα φορτία των πλακών μεταφέρονται στις δοκούς με ακρίβεια σαν τραπεζοειδή ή τριγωνικά φορτία, χωρίς να απαιτείται η προσεγγιστική μετατροπή τους σε ομοιόμορφα φορτία.

Φορτία Τοιχοποιίας

Η τοιχοποιία μπορεί να καλύπτει μέρος του μήκους μιας δοκού, και το ύψος της φθάνει αυτόματα μέχρι το πέλμα της υπερκείμενης δοκού.

Κανονισμοί και Μέθοδοι Ανάλυσης

Στο ΡΑΦ υπάρχει η δυνατότητα η ανάλυση να γίνει είτε με τους Ευρωκώδικες 2 & 8, είτε με τον ΕΑΚ-ΕΚΩΣ. Οί μέθοδοι ανάλυσης του ΡΑΦ με τους Ευρωκώδικες 2 & 8 περιλαμβάνουν την ανάλυση για Στατικά Φορτία Μόνο, την Ανάλυση Οριζόντιας Φόρτισης και την Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος. Οι μέθοδοι ανάλυσης του ΡΑΦ με τον ΕΑΚ-ΕΚΩΣ περιλαμβάνουν την στατική ανάλυση για μη σεισμικά φορτία, την αντισεισμική ανάλυση με την απλοποιημένη φασματική μέθοδο (ΑΦΜ) και την αντισεισμική ανάλυση με την δυναμική φασματική μέθοδο (ΔΦΜ)

Διαφραγματική Λειτουργία

Κατά τις επιλύσεις ενός κτιρίου η διαφραγματική λειτουργία των πλακών προσομοιώνεται με κατάλληλους μαθηματικούς/μητρωικούς μετασχηματισμούς.

Εντασιακά Μεγέθη Κατακόρυφων Γραμμικών Στοιχείων

Μετά την αντισεισμική ανάλυση, για τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία, υπολογίζονται τα ακραία και πιθανώς ταυτόχρονα εντασιακά του μεγέθη.

Εντασιακά Μεγέθη Γραμμικών Στοιχείων

Επίσης για κάθε γραμμικό στοιχείο, υπολογίζονται οι περιβάλλουσες των εντασιακών μεγεθών του.

Στερεοί Βραχίονες

Το ραβδόμορφο στοιχείο του ΡΑΦ διαθέτει στερεούς βραχίονες τριών διαστάσεων στα άκρα του, που προσομοιώνουν τις απαραμόρφωτες περιοχές εντός των υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων.

Περισσότερα...

Ημιάκαμπτες Στηρίξεις

Το ΡΑΦ διαθέτει την δυνατότητα προσομοίωσης ημιάκαμπτων στηρίξεων (στηρίξεων με μεταβλητό βαθμό μεταφοράς καμπτικών ροπών) στα άκρα του.

Αυτό προσφέρει στις δοκούς, την δυνατότητα ανακατανομής των ροπών σύμφωνα με τον κανονισμό.

Οι ημιάκαμπτες συνδέσεις εισάγονται με απλό τρόπο, είτε σαν σαν τιμή ελατηρίου, είτε σαν ποσοστό της άκαμπτης σύνδεσης.