ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΡΑΦ εδώ:

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ και των υπομονάδων του, και γνωρίστε τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Ενημερωθείτε για τις τιμές του ΡΑΦ και των υπομονάδων του εδώ:

ΡΑΦ - Δράσεις Ανέμων και Χιονιού

Με την νέα υπομονάδα «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» του ΡΑΦ γίνεται ο υπολογισμός των δράσεων των ανέμων και των φορτίων χιονιού κατά το σχεδιασμό κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις και απαιτήσεις των κανονιστικών κειμένων.

Ο υπολογισμός των δράσεων ανέμου και των φορτίων χιονιού, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. Η νέα αυτή υπομονάδα εκτελεί αυτόματα τους σύνθετους γεωμετρικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των επιμέρους επιφανειών φόρτισης και των αντίστοιχων επιφανειακών φορτίων. Επιπλέον, διαμορφώνεται ο μεγάλος αριθμός των Συνδυασμών Φόρτισης (ΣΦ), στους οποίους οι Περιπτώσεις Φόρτισης (ΠΦ) με μεταβλητές δράσεις ανέμου, λαμβάνονται υπόψιν ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες μεταβλητές δράσεις, τόσο ως κύριες, όσο και ως συνοδευτικές / δευτερεύουσες δράσεις.

Η νέα υπομονάδα «Δράσεις Ανέμων και Χιονιού» του ΡΑΦ, έχει υψηλό βαθμό ευκολίας χρήσης, καθότι ο μηχανικός επιλέγει τις κατάλληλες ΠΦ ανάλογα με τη μορφή της στέγης και περιγράφει με πολύ εύκολο τρόπο, γραφικά, τη στέγη και τους κατακόρυφους τοίχους του κτηρίου. Με αυτά τα δεδομένα, το ΡΑΦ διαμορφώνει όλους τους απαραίτητους ΣΦ και εκτελεί όλους του υπολογισμούς, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τις περιοχές φόρτισης επι της επιφάνειας του κτηρίου και τα αντίστοιχα επιφανειακά φορτία.

Τέλος, τα επιφανειακά φορτία, μεταφέρονται αυτόματα στα γραμμικά μέλη. Κατ’ επιλογή του χρήστη μεταφέρονται είτε στις τεγίδες/μηκίδες, είτε στα ζυγώματα/υποστυλώματα, ως γραμμικά φορτία.

 

Αναλυτικά οι δυνατότητες της υπομονάδας Δράσεις Ανέμων και Χιονιού είναι:


Η κατανομή των επιφανειών φόρτισης των αναμοπιέσεων παρουσιάζεται γραφικά, μαζί με τις τιμές των επιφανειακών φορτίων. Η μεταφορά των επιφανειακών φορτίων στα γραμμικά μέλη πραγματοποιείται αυτόματα από το πρόγραμμα.


Το ΡΑΦ αυτοελέγχεται, στο αν οι εξωτερικές επιφανειακές δράσεις των ανέμων και οι κατανομές τους στα γραμμικά μέλη, συγκλίνουν. Οι τιμές των συνισταμένων και το ποσοστό τυχόν απόκλισης, δίνονται σε μορφή πίνακα για το σύνολο των Π.Φ. ανέμου.


Στο ΡΑΦ παρουσιάζεται η εκτενής τεκμηρίωση των υπολογισμών για την κατανομή των επιφανειών φόρτισης, τους συντελεστές εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων και η μεταφορά των φορτίων στα γραμμικά μέλη. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την υπολογιστική διαδικασία, βήμα προς βήμα.

 • Πλήρης ένταξη των διατάξεων του ΕΚ1.4.
 • Ορισμός παραμέτρων του κτηρίου, ζώνη, θέση, υψόμετρο, ανάγλυφο εδάφους, τραχύτητας επιφάνειας, ένταση στροβιλισμού, μέση ταχύτητα ανέμου κ.α.
 • Επιλογή των κατάλληλων περιπτώσεων φόρτισης τυχηματικών δράσεων από τις συνολικά 16 διαθέσιμες Π.Φ. ανέμου και 3 Π.Φ. χιονιού, ανάλογα με το είδος της στέγης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού, που επιβάλει την αξιολόγηση κατά περίπτωση όλων των πιθανών συνδυασμών θετικών – αρνητικών συντελεστών επιφανειακής πίεσης Cp.
 • Υπολογισμός των φορτίων για κάθε περίπτωση φόρτισης για εξωτερική ή/και για εσωτερική πίεση κατ’ επιλογή του μηχανικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης.
 • Περιγραφή των επιφανειών φόρτισης γραφικά και απόδοση φορτίων ανέμου σε αυτές. Υποστηρίζονται διαφορετικά είδη επιφανειών φόρτισης και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών:
  • Επίπεδη στέγη με ομαλά ή αιχμηρά άκρα ή με στηθαία
  • Μονοκλινής Στέγη
  • Δικλινής Στέγη
  • Τετρακλινής Στέγη
  • Κατακόρυφοι τοίχοι
 • Προαιρετικά απόδοση επιφανειακού φορτίου χιονιού σε κάθε στέγη.
 • Απόδοση μόνιμων και κινητών φορτίων σε κάθε επιφάνεια φόρτισης με επιλογή από πρότυπα σχήματα φόρτισης.
 • Αυτόματος υπολογισμός των συντελεστών εξωτερικής Cpe και εσωτερικής πίεσης Cpi για κάθε επιμέρους επιφάνεια της στέγης ή του κατακόρυφου τοίχου και υπολογισμός της επιφανειακής πίεσης ανέμου που δρα σε κάθε επιμέρους επιφάνεια.
 • Αυτόματη μετατροπή από το ΡΑΦ των επιφανειακών φορτίων σε γραμμικά φορτία και απόδοσή τους στα μέλη. Τα γραμμικά φορτία κατ’ επιλογή του μηχανικού μπορούν να αποδίδονται είτε σε ζευκτά/δοκούς/υποστυλώματα είτε σε τεγίδες/μηκίδες.
 • Εξαιρετικά εύκολος, ταχύτατος και εποπτικός τρόπος διαμόρφωσης των απαραίτητων συνδυασμών φόρτισης. Κατά περίπτωση, με ελάχιστη αλληλεπίδραση με το μηχανικό διαμορφώνονται και ελέγχονται μέχρι και 262 πρόσθετοι Σ.Φ. με άνεμο και χιόνι, οι οποίοι αξιολογούνται κατάλληλα στον έλεγχο των μελών και για τη διαμόρφωση της περιβάλλουσας των δράσεων.
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης με εύκολο τρόπο, απεριόριστων πρόσθετων Σ.Φ. από το μηχανικό, προκειμένου για μη τυπικές και σύνθετες περιπτώσεις συνδυασμού κύριων – δευτερευουσών και δυσμενών – ευμενών δράσεων ανέμου και χιονιού.
 • Πλήρη αναλυτικά αποτελέσματα υπολογισμού και απόδοσης επιφανειακών φορτίων στο τεύχος της μελέτης.
 • Επιβεβαίωση ορθότητας υπολογισμού και απόδοσης γραμμικών φορτίων, με έλεγχο ισορροπίας μεταξύ των υπολογιζόμενων Επιφανειακών Φορτίων και των γραμμικών φορτίων που έχουν αποδοθεί στα μέλη.