Διαδικτυακές Παρουσιάσεις
Αποτίμηση κτηρίων Ο/Σ με ελαστική δυναμική ανάλυση, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Ημερομηνία : 18/01/2018
Διάρκεια : 58:15

Περιεχόμενα παρουσίασης: - Παρουσίαση των διατάξεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που αφορούν τις εναλλακτικές δυνατότητες αποτίμησης υφισταμένων κτηρίων Ο/Σ με ελαστική δυναμική ανάλυση: την μέθοδο του ενιαίου συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς ‘q’ και την μέθοδο των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς ‘m’. - Επίλυση και έλεγχος επάρκειας αντοχών με την μέθοδο του ενιαίου σεισμικού συντελεστή ‘q’ - Παρουσίαση του προσδιορισμού των τοπικών δεικτών σεισμικής συμπεριφοράς ‘m’, με βάση των διαγραμμάτων ροπών-στροφών χορδής και του επιπέδου επιτελεστικότητας του κάθε μεμονωμένου δομικού στοιχείου. - Σύγκριση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης του υφισταμένου κτηρίου με τις δύο διαφορετικές μεθόδους.

Νέο βελτιωμένο περιβάλλον & νέα εργαλεία για βελτίωση εποπτείας και παραγωγικότητας
Ημερομηνία : 19/10/2017
Διάρκεια : 1:32:17

Σύντομη παρουσίαση της οικογένειας εφαρμογών ΡΑΦ με αναφορά στην ιστορία και φιλοσοφία του ΡΑΦ, τα είδη κτηρίων και υλικά τους κανονισμοί & τις μεθόδους επίλυσης που υποστηρίζει καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες που διαφοροποιούν το ΡΑΦ.

Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων
Ημερομηνία : 01/12/2016
Διάρκεια : 53:46

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται οι πολλαπλές δυνατότητες της υπομονάδας του ΡΑΦ "Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων" με την οποία μπορείτε να παράγετε εύκολα και γρήγορα ένα πλήρες μεταλλικό κτήριο στο ΡΑΦ, παρακάμπτοντας τη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία της χειροκίνητης εισαγωγής. Δείτε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εισαγωγής μονώροφου κτηρίου με το υπολογιστικό προσομοίωμά του, τους ελέγχους επάρκειας και τα κατασκευαστικά σχέδια κι ένα δεύτερο παράδειγμα προσθήκης μεταλλικού κτηρίου στο δώμα ενός υφισταμένου κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με αυτόματη σύνδεσή του κι ενιαία επίλυση του μικτού κτηρίου.

Σύμμεικτα Κτήρια - Η εφαρμογή της τεχνολογίας των συμμείκτων κτηρίων στο ΡΑΦ
Ημερομηνία : 01/08/2016
Διάρκεια : 1:20:45

Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε μία παρουσίαση της σύγχρονης τεχνολογίας των σύμμεικτων κτηρίων και πώς εισάγονται κι επιλύονται στο ΡΑΦ. Παρακολουθήστε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα πολυώροφου κτηρίου με εισαγωγή σύμμεικτων δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, εκτέλεση της ανάλυσης κι όλων των ελέγχων επάρκειας σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, καθώς και συγκρίσεις με συμβατικά κτήρια από Ο/Σ.

Ενίσχυση υφισταμένου κτηρίου μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός των υφισταμένων πλαισίων
Ημερομηνία : 09/12/2013
Διάρκεια : 1:36:49

Σε αυτό το βίντεο παρακολουθήστε την ενίσχυση υφισταμένου κτηρίου εφαρμόζοντας καθολικό ανασχεδιασμό της αντισεισμικής του μορφολογίας μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός των υφισταμένων πλαισίων. Πραγματοποιείται έλεγχος της αντισεισμικής επάρκειας του κτηρίου με την ελαστική αλλά και με την ανελαστική μέθοδο, προσδιορίζοντας την απαίτηση και την ικανότητα του κτηρίου πριν και μετά τις επεμβάσεις ενίσχυσης σύμφωνα με τους με τους ΕΚ.8.1, ΕΚ.8.3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συμπεριλαμβάνονται οι πλήρεις έλεγχοι της τοιχωματοποίησης των πλαισίων, με την εξασφάλιση της σύνδεσης των εμφατνωμένων τοιχωμάτων στα περιβάλλοντα πλαίσια, καθώς και την αντισεισμική επάρκεια των ίδιων των εμφατνωμένων τοιχωμάτων σύμφωνα με τους ΕΚ.8.1, ΕΚ.8.3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εφαρμογή ενισχύσεων σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4 -- Μέρος 1 Ελαστική Μέθοδος
Ημερομηνία : 19/11/2013
Διάρκεια : 1:58:47

Σε αυτό το βίντεο παρακολουθήστε τα εξής: - Εφαρμογή της υπομονάδας 'Ενισχύσεις' σε υφιστάμενο κτήριο της καθημερινής πράξης. - Αποτίμηση αντισεισμικής επάρκειας υφισταμένου κτηρίου με ελαστική μέθοδο σύμφωνα με ΕΚ 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Επεμβάσεις ενισχύσεων σε υποστυλώματα, δοκούς και θεμελίωση με στόχο την αντισεισμική αποκατάσταση του κτίσματος σύμφωνα με ΕΚ 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εφαρμογή ενισχύσεων σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4 -- Μέρος 2 Ανελαστική Μέθοδος
Ημερομηνία : 19/11/2013
Διάρκεια : 1:59:34

Σε αυτό το βίντεο παρακολουθήστε την αποτίμηση της αντισεισμικής επάρκειας ενός υφισταμένου κτηρίου με την ανελαστική στατική υπερωθητική ανάλυση, προσδιορίζοντας την απαίτηση και την ικανότητα του κτηρίου σύμφωνα με ΕΚ 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ακολουθεί επανέλεγχος του κτηρίου με την υπερωθητική ανάλυση μετά τις επεμβάσεις ενίσχυσης και επαναπροσδιορισμός της ικανότητας του και έλεγχος επάρκειας των επιμέρους μελών του με βάση τις μετακινήσεις.

Στατική Υπερωθητική Ανάλυση Θεωρητικές βάσεις και οδηγίες εφαρμογής
Ημερομηνία : 19/11/2013
Διάρκεια : 1:09:52

Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε μια παρουσίαση με κάποιες θεωρητικές βάσεις της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης, με τις γενικές παραδοχές και τις οδηγίες εφαρμογής της σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ8-1, ΕΚ8-3, ΚΑΝ.ΕΠΕ.), καθώς και την επισήμανση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της μεθόδου έναντι της γραμμικής ανάλυσης.

Εφαρμογή της Υπερωθητικής Ανάλυσης στο ΡΑΦ
Ημερομηνία : 19/11/2013
Διάρκεια : 1:00:26

Σε αυτό το βίντεο παρακολουθούμε πώς γίνεται στο ΡΑΦ η αποτίμηση ενός υφισταμένου πενταώροφου κτηρίου Ο/Σ με εφαρμογή της μη γραμμικής στατικής υπερωθητικής ανάλυσης σύμφωνα με τον ΕΚ8-1, με υπολογισμό των διαγραμμάτων ροπών-γωνιών στροφής χορδής και της υπερωθητικής καμπύλης, όπου προκύπτουν ανεπάρκειες των μελών του σε όρους μετακινήσεων. Δείτε πώς εφαρμόζοντας ενισχύσεις με τη μορφή μανδύων Ο/Σ σε υποστυλώματα και δοκούς αλλάζει δραστικά η εικόνα του φορέα παρουσιάζοντας επάρκεια και βελτίωση της καμπύλης τέμνουσας βάσης-μετατόπισης.